Algemene Voorwaarden

Op de ticketverkoop van Podium Azijnfabriek zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Bij gezondheidsklachten is Podium Azijnfabriek bevoegd om bezoekers de toegang tot het gebouw te ontzeggen.

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Podium Azijnfabriek en een bezoeker van Podium Azijnfabriek en op alle handelingen die ter uitvoering van deze overeenkomst worden verricht.

1.2 Onder bezoeker (hierna: ‘de Bezoeker’) wordt voor deze Algemene Voorwaarden verstaan iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, een overeenkomst met Podium Azijnfabriek sluit terzake van het bijwonen van een door Podium Azijnfabriek dan wel door een derde in het gebouw van Podium Azijnfabriek (hierna: ‘het Gebouw’, waaronder ook dient te worden begrepen dat deel van de aan het Gebouw grenzende openbare weg waartoe Podium Azijnfabriek op enigerlei wijze zakelijk gerechtigd is) of een andere locatie, ingezet door Podium Azijnfabriek, te organiseren evenement. Daarnaast worden deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaard voor eenieder die enig evenement in het Gebouw bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met Podium Azijnfabriek heeft gesloten.

1.3 Podium Azijnfabriek zal al het mogelijke verrichten om het bezoek in het Gebouw naar wens van de Bezoeker te laten verlopen. Podium Azijnfabriek zal optimale zorgvuldigheid jegens de Bezoeker betrachten. Podium Azijnfabriek zal tevens trachten de evenementen in het Gebouw ongestoord te laten plaatsvinden. Podium Azijnfabriek spant zich in eventuele overlast of ongemak voor de Bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de Bezoeker zo veel mogelijk te waarborgen. Podium Azijnfabriek verneemt graag suggesties van de Bezoeker ter verbetering van de dienstverlening. De Bezoeker kan terzake te allen tijde contact opnemen met de directie van Podium Azijnfabriek. Mocht enige overlast of ongemak in redelijkheid niet te vermijden zijn, dan biedt Podium Azijnfabriek hiervoor zijn verontschuldigingen aan.

2.1 Alle door Podium Azijnfabriek, dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Podium Azijnfabriek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door Podium Azijnfabriek en door derden aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen.

2.2 Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de Bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan als zodanig kenbare medewerkers van Podium Azijnfabriek te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van (de betreffende ruimte in) het Gebouw, ook indien de Bezoeker (de betreffende ruimte in) het Gebouw heeft verlaten tijdens (de duur van) een evenement.

2.3 De Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding (i) in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of (ii) in geval de Bezoeker het toegangsbewijs van een derde anders dan Podium Azijnfabriek heeft verkregen en deze afdracht van de toegangsprijs door de derde aan Podium Azijnfabriek om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt. Indien de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs én servicekosten plaats.

3.1 De Bezoeker is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken.

3.2 De Bezoeker is jegens Podium Azijnfabriek gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en een onderdeel daarvan indien dit geschiedt met de intentie het toegangsbewijs (door) te verkopen, een en ander naar oordeel van Podium Azijnfabriek.

3.3 De Bezoeker die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als Bezoeker opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens Podium Azijnfabriek voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomt.

3.4 Indien de Bezoeker zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de Bezoeker een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding aan Podium Azijnfabriek verschuldigd en € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd onverminderd het recht van Podium Azijnfabriek om van de Bezoeker bovendien nakoming en/of vergoeding van de gelden of nog te lijden schade te vorderen.

4.1 Gedurende zijn/haar verblijf in het Gebouw dient de Bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. De Bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare medewerkers van Podium Azijnfabriek gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een leidinggevende van Podium Azijnfabriek de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de Bezoeker voor het betreffende evenement de verdere toegang tot het Gebouw worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken.

4.2 Het is de Bezoeker onder meer verboden:


 1. aan derden in het Gebouw goederen en schriftelijk informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;

 2. (huis-)dieren het Gebouw in te brengen;

 3. etenswaren en/of (alcoholische) consumpties in het Gebouw mee te brengen;

 4. naar het oordeel van een medewerker van Podium Azijnfabriek gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen het Gebouw in te brengen c.q. met zich mee te voeren;

e. Drugs in het gebouw mee te nemen en/of te gebruiken.

4.3 In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid zulks redelijkerwijze vereist, kan de bedrijfsleiding van Podium Azijnfabriek inzage verlangen in door de Bezoeker meegevoerde (hand-) bagage. Indien zulks noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal daarvoor opgeleid en getraind personeel de Bezoeker bovendien verzoeken mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw worden ontzegd zonder dat de Bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

4.4 Het is de Bezoeker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Podium Azijnfabriek, foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur in het Gebouw bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Podium Azijnfabriek te gebruiken. Telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie moeten voor het betreden van het Gebouw buiten gebruik gesteld worden. De als zodanig kenbare medewerkers van Podium Azijnfabriek zijn bevoegd om afgifte te vorderen van eventueel aangetroffen apparatuur en deze gedurende het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw in bewaring te nemen. Bij weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

4.5 Podium Azijnfabriek behoudt zich het recht voor van het evenement waarbij de Bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking van genoemde evenementen.

4.6 Binnen Podium Azijnfabriek gelden in de daartoe aangewezen ruimten regels inzake het rookverbod. De Bezoeker is gehouden zich aan deze voorschriften inzake het roken te houden. De Beheerder van het Gebouw is bevoegd bij weigering van medewerking van de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw te ontzeggen, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

5.1 Het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw is voor zijn/haar eigen rekening en risico. 

5.2 Podium Azijnfabriek is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Podium Azijnfabriek en/of zijn medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Podium Azijnfabriek verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van Podium Azijnfabriek wordt onder meer uitgesloten voor:

 1. schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door Podium Azijnfabriek ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het Gebouw en de door deze derden ingeschakelde personen;

 2. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de medewerkers van Podium Azijnfabriek gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;

 3. (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de evenementen waarop de overeenkomst tussen Podium Azijnfabriek en de Bezoeker betrekking heeft;
 4. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers.


5.3 Podium Azijnfabriek is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van Podium Azijnfabriek. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van Podium Azijnfabriek onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Podium Azijnfabriek c.q. in het Gebouw, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer.

6.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen Podium Azijnfabriek en de Bezoeker dienen de directie van Podium Azijnfabriek binnen acht dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden of plaats had moeten vinden bij aangetekend schrijven te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden door Podium Azijnfabriek niet in behandeling genomen.

6.2 Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van Podium Azijnfabriek:

 1. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wijzigingen in de perso(o)n(en) van optredenden, in de samenstelling van het programma verschuivingen van evenementen naar een andere datum;

 2. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de uitvoeringen van de evenementen waarop de overeenkomst tussen Podium Azijnfabriek en de Bezoeker betrekking heeft;

 3. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers of wederrechtelijke indringers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren bezoekers zal Podium Azijnfabriek het mogelijke verrichten om deze bezoekers in de toekomst zo nodig de toegang te ontzeggen;

 4. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door
  onderhoudswerkzaamheden aan het Gebouw, dan wel op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;

 5. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in de zalen van het Gebouw;

 6. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht voor de Bezoeker, veroorzaakt door (geluids-) opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de zalen;

 7. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids-) overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die dienen ter voorbereiding op deze evenementen, of die op enige andere wijze met deze evenementen samenhangen, in andere ruimten van het Gebouw;

 8. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan;

 9. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht op toneel en boventiteling;

 10. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de aan- of afwezigheid van boventiteling, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van de technische voorzieningen, dan wel de keuze van Podium Azijnfabriek die voorziening al dan niet aan te bieden;

 11. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak door stakingen van het openbaar vervoer;

l. klachten omdat de Bezoeker de toegang tot de zaal is ontzegd vanwege de omstandigheden dat het evenement in deze zaal reeds een aanvang heeft genomen.


7.1 Gegevens met betrekking tot de Bezoeker, waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, het adres en woonplaats van de Bezoeker, die door Podium Azijnfabriek en/of de Uitlijn worden geregistreerd in verband met de verstrekking van een toegangsbewijs, worden opgenomen in een registratie in de zin van de Wet Persoonsregistratie (WPR). Podium Azijnfabriek en/of het verkooppunt is de houder van deze registratie. Een kopie van het aanmeldingsformulier ingevolge de WPR van deze registratie ligt ter inzage bij Podium Azijnfabriek en het verkooppunt. Indien de Bezoeker geen persoonlijk geadresseerde informatie wenst te ontvangen, dan kan dit worden aangegeven door een brief te schrijven naar Podium Azijnfabriek.

7.2 De bezoeker kan door Podium Azijnfabriek gevraagd worden zich te identificeren. Indien de bezoeker geen identificatie kan laten zien dan wel deze weigert te tonen kan deze de toegang tot Podium Azijnfabriek worden ontzegt/geweigerd. In dit geval vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.

8.1 Bij overtreding door de Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is Podium Azijnfabriek gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie die hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan Podium Azijnfabriek, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie.

8.2 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is Podium Azijnfabriek bevoegd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de Bezoeker c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor zal lijden.

9.1 Op deze Algemene Voorwaarden kan Podium Azijnfabriek aanvullende en/of regelingen van toepassing verklaren.

10.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op de overeenkomst tussen de Bezoeker en Podium Azijnfabriek is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker en Podium Azijnfabriek voortvloeien worden ter uitsluitende berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

Algemene voorwaarden   met betrekking tot verhuur. 

1.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte, aanbieding, bevestiging, optie en overeenkomst met betrekking ter beschikking stellen van de zaal en andere ruimtes door PODIUM AZIJNFABRIEK (hierna ”PA”) ten behoeve van enige opdrachtgever.
1.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3. Eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door PA schriftelijk zijn aanvaard.
1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. PA en opdrachtgever zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
1.5. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
1.6. De prijzen en tarieven in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in euro’s exclusief BTW.
1.7. Aanbiedingen of offertes gelden slechts voor de opdrachten waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen voor latere opdrachten.

2.1. Een door PA verstrekte optie vervalt na verloop van de termijn waarvoor de optie is afgegeven. Als er geen termijn is overeengekomen, vervalt de optie 1 maand voor de datum waar de optie betrekking op heeft. Indien de opdrachtgever geen gebruik maakt van de optie, staat de betreffende ruimte ter vrije beschikking aan PA.
2.2. Een overeenkomst kan slechts op drie manieren tot stand komen, te weten door: (i) volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van een offerte door de opdrachtgever binnen de aanvaardingstermijn; (ii) schriftelijke melding door de opdrachtgever dat hij gebruik maakt van een aan hem verstrekte optie binnen de optietermijn; en door; (iii) het feitelijke in gebruik nemen door opdrachtgever van een door PA ter beschikking gestelde ruimte.

3.1. Bij het sluiten van de overeenkomst zal de opdrachtgever een zo nauwkeurig mogelijke schatting maken van het aantal verwachte personen. De opdrachtgever houdt PA op de hoogte van grote veranderingen in het aantal verwachte personen. Uiterlijk 5 werkdagen voor de bijeenkomst zal de opdrachtgever het definitief aantal bezoekers doorgeven (het “reserverings-aantal”).
3.2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever of deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan PA worden verstrekt. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan PA zijn verstrekt, heeft PA het recht de reservering te annuleren en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. PA mag de uit de annulering en/of ontbinding voortvloeiende schade en kosten vervolgens op basis van redelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.3. PA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat PA is uitgegaan van door een opdrachtgever c.q. een deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor PA kenbaar behoorde te zijn.

4.1. De opdrachtgever mag het gehuurde slechts gebruiken voor het doel dat aan PA is meegedeeld.
4.2. De opdrachtgever staat jegens PA in voor alle personen die zich in of in de nabijheid van de gehuurde ruimte bevinden (“bezoekers”).
4.3. De opdrachtgever en de bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels en ordemaatregelen van PA, alsmede aan de door PA en de brandweer gegeven instructies met betrekking tot (brand)veiligheid.
4.4. De opdrachtgever mag meegebrachte apparatuur niet zonder toestemming van PA aansluiten op apparatuur van PA. Het voorgaande geldt niet voor het aansluiten van laptops voor bijvoorbeeld het houden van presentaties.
4.5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat voor de bezoekers en voor derden duidelijk is dat hij, en niet PA, optreedt als organisator van de bijeenkomst.
4.6. De gehuurde ruimte dient door de opdrachtgever te worden opgeleverd in staat waarin deze voor gebruik verkeerde.

5.1. Indien catering overeengekomen is geldt dat de prijs daarvoor wordt berekend op basis van het aantal personen.
5.2. Indien het aantal personen lager blijkt te zijn dan het reserverings-aantal, dan wordt de prijs berekend aan de hand het reserverings-aantal. Indien het aantal personen hoger blijkt te zijn dan het reserverings-aantal, dan geldt het daadwerkelijke aantal personen.
5.3. Indien een prijs (gedeeltelijk) op basis van nacalculatie is overeengekomen en heeft de opdrachtgever een omzetgarantie gegeven, dan is de opdrachtgever in beginsel verplicht de prijs op basis van nacalculatie te voldoen. Is deze prijs lager dan de omzetgarantie, dan is hij verplicht een bedrag gelijk aan de omzetgarantie te voldoen.
5.4. Indien bezoekers in of bij de gehuurde ruimtes niet door PA verzorgde consumpties nuttigen, dan is de opdrachtgever kurken- c.q. keukengeld verschuldigd. Dit bedrag zal in redelijkheid worden vastgesteld door PA.

6.1. Annulering door opdrachtgever of deelnemer van een reservering kan alleen schriftelijk plaatsvinden via info@podiumazijnfabriek.nl.
6.2. Om een datum definitief te reserveren bij PA dient opdrachtgever de zaalhuur over te maken. Bij annuleren wordt dit bedrag niet gerestitueerd.
Indien opdrachtgever een reservering annuleert is hij gehouden conform de onderstaande regeling een bepaald percentage van de overeengekomen reserveringswaarde (inclusief BTW) als annuleringskosten aan PA te betalen:
Meer dan 3 maanden voor het tijd­stip waarop krachtens de desbetreffende hore­ca­overeenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant niet gehouden enige vergoeding aan het horecabedrijf te betalen.

 • Meer dan 2 maanden 15% van de reserve­ringswaar­de.
 • Meer dan 1 maand 35% van de reserve­rings­waarde.
 • Meer dan 14 dagen 60% van de re­serve­ringswaarde.
 • Meer dan 7 dagen 85% van de re­serve­ringswaarde.
 • Bij annulering 7 dagen of minder 100% van de reser­veringswaarde.

6.3. Indien de reservering gedeeltelijk geannuleerd wordt, geldt dat de opdrachtgever de annuleringskosten verschuldigd is over het geannuleerde deel. Bij gedeeltelijk annulering is PA gerechtigd de overeenkomst geheel te ontbinden, tenzij dit niet in verhouding staat tot (de gevolgen van) de gedeeltelijke annulering voor PA.

7.1. Het is PA toegestaan om de opdrachtgever een andere ruimte ter beschikking te stellen dan waarvoor de reservering was geplaatst, tenzij dit onmiskenbaar en objectief beoordeeld onredelijk bezwarend is voor de opdrachtgever. Indien dat laatste het geval is, heeft de opdrachtgever het recht om de reservering kosteloos te annuleren.
7.2. Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden en/of de wet bepaalde is PA bevoegd de reservering te annuleren en/of de overeenkomst op te zeggen, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst door PA onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
7.3. Indien de overeenkomst om welke reden dan ook wordt ontbonden, zijn de vorderingen van PA op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
7.4. Indien PA een reservering annuleert of de overeenkomst ontbindt, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

8.1. De ruimtes worden verhuurd voor een of meer blokken van 4 of 8 uur.
8.2. Als een opdrachtgever de ruimte langer gebruikt dan de overeengekomen tijd is hij tevens de gehele prijs voor het opvolgende blok van 4 uur verschuldigd, onverminderd het recht van PA om de zaal op ieder moment te ontruimen.
8.3. PA is bevoegd de tarieven per 1 januari van elk jaar te verhogen, ook voor lopende opdrachten.
8.4. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, tenzij de bevoegdheid tot verhoging voortvloeit uit de wet.
8.5. PA zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief schriftelijk kenbaar maken. PA zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en, bij abonnementen en andere duurovereenkomsten, de datum waarop deze ingaat.

9.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door PA aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. PA is gerechtigd vooruitbetaling van (een gedeelte) van het verschuldigde bedrag te verlangen.
9.2. Indien de betalingplichtige (zijnde de opdrachtgever, de deelnemer of iemand anders die zich tot betaling heeft verplicht) in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde termijn, is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is hij de wettelijke (handels)rente en, naast eventuele gerechtelijke kosten, 15% incassokosten verschuldigd.
9.3. In geval van liquidatie, faillissement, toelating van de betalingplichtige tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of surséance van betaling van de betalingplichtige zijn de vorderingen van PA op de betalingplichtige onmiddellijk opeisbaar.
9.4. Gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot betaling van de kosten, vervolgens tot betaling van de rente en tenslotte tot betaling van de hoofdsom.

10.1. Aangenomen wordt dat het gehuurde en de daarbij eventueel gehuurde apparatuur door de opdrachtgever in goede staat van onderhoud is aanvaard, zonder zichtbare gebreken is en goed functioneert, tenzij de opdrachtgever binnen een uur na aanvang van de huur aan PA melding doet van door hem geconstateerde gebreken.
10.2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 dienen klachten binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na zaalhuur schriftelijk te worden gemeld aan PA. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat PA in staat is adequaat te reageren.
10.3. Indien een klacht gegrond is, heeft PA de keuze om ofwel een vervangende zaalhuur aan te bieden ofwel de geleden schade te vergoeden.

11.1. De aansprakelijkheid van PA is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de door de aansprakelijkheidsverzekeraar van PA te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.2. De aansprakelijkheid van PA is verder beperkt tot de reserveringsprijs, dan wel, indien de aanspraak voortvloeit uit een abonnement of een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, tot het over de laatste zes maanden verschuldigde tarief.
11.3. PA is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 11.4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PA.

12.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

13.1. PA respecteert de privacy en zal persoonsgegevens slechts in overeenstemming met dit Privacy Statement en de AVG verwerken.
13.2. PA verwerkt persoonsgegevens van de contactpersonen bij haar opdrachtgevers, waaronder naam, (e-mail)adres en telefoonnummer in een gegevensbestand.
13.3. De persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van met de betrokkene te sluiten en gesloten overeenkomsten en onze klantenadministratie.
13.4. PA zal de persoonsgegevens niet zonder de voorafgaande toestemming van de betrokkene aan derden verstrekken.

14.1. Op elke overeenkomst tussen PA en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.